1 :1 (0349 >eyk ) (5892 almanah ) (7227 rab ) (1471 gowy ) (8282 sarah ) (4082 m@diynah ) (1961 hayah ) (4522 mac ) :2 (1058 bakah ) (3915 layil ) (1832 dimahab ) (0369 >ayin ) (5162 nacham ) (3605 kol ) (7453 rea< ) (0898 bagad ) (1961 hayah ) (0341 >oyeb ) :3 (3063 Y@huwdah ) (1473 gowlah ) (1540 galah ) (6040 ) (3808 lo> ) (4494 manowach ) (3605 kol ) (7291 radaph ) (5381 nasag ) (0996 beyn ) (4712 metsar ) :4 (1870 derek ) (6726 Tsiyown ) (0057 >abel ) (1997 Hamownah ) (0935 bow> ) (4150 mowanach ) (1330 b@thuwlah ) (3013 yagah ) (4843 marar ) :5 (6862 tsar ) (7218 ro>sh ) (0341 >oyeb ) (7919 sakal ) (3068 Y@hovah ) (3013 yagah ) (7230 rob ) (6588 pesha< ) (5768 ) (8269 sar ) (1961 hayah ) (0354 >ayal ) (4672 matsa> ) (3808 lo> ) (4829 mir ) (3581 koach ) (6440 paniym ) (7291 radaph ) :7 (3389 Y@ruwshalaim ) (2142 zakar ) (3117 yowm ) (6040 ayin ) (5826 ah ) (7832 sachaq ) (5921 ) (2398 chata> ) (5206 niydah ) (3605 kol ) (3513 kabad ) (2107 zuwl ) (3588 kiy ) (7200 ra>ah ) (6172 anach ) (7725 shuwb ) (0268 >achowr ) :9 (2932 tum>ah ) (7757 shuwl ) (2142 zakar ) (0319 >achariyth ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (6382 pele> ) (0369 >ayin ) (5162 nacham ) (3068 Y@hovah ) (7200 ra>ah ) (6040 oyeb ) (1431 gadal ) :10 (6862 tsar ) (6566 paras ) (3027 yad ) (3605 kol ) (4621 maah ) (1471 gowy ) (0935 bow> ) (4720 miqdash ) (0834 >aher ) (6680 tsavah ) (0935 bow> ) (6951 qahal ) :11 (3605 kol ) (5971 anach ) (1245 baqash ) (3899 lechem ) (5414 nathan ) (4622 maokel ) (7725 shuwb ) (5315 nephesh ) (7200 ra>ah ) (3068 Y@hovah ) (5027 nabat ) (1961 hayah ) (2151 zalal ) :12 (3808 lo> ) (3605 kol ) (5674 ah ) (0518 >im ) (4341 mak>ob ) (4341 mak>ob ) (0834 >aher ) (5953 aher ) (3068 Y@hovah ) (3013 yagah ) (3117 yowm ) (2740 charown ) (0639 >aph ) :13 (4791 marowm ) (7971 shalach ) (0784 >esh ) (6106 achowr ) (5414 nathan ) (8076 shamem ) (1738 davah ) (3605 kol ) (3117 yowm ) :14 (5923
    r ) (3581 koach ) (3782 kashal ) (0136 >Adonay ) (5414 nathan ) (3027 yad ) (3201 yakol ) (6965 quwm ) :15 (0136 >Adonay ) (5541 calah ) (5541 calah ) (3605 kol ) (0047 >abbiyr ) (7130 qereb ) (7121 qara> ) (4150 mowAdonay ) (1869 darak ) (1330 b@thuwlah ) (1323 bath ) (3063 Y@huwdah ) (1660 gath ) :16 (0428 >el-leh ) (1058 bakah ) (5869 oyeb ) (1396 gabar ) :17 (6726 Tsiyown ) (6566 paras ) (3027 yad ) (0369 >ayin ) (5162 nacham ) (3068 Y@hovah ) (6680 tsavah ) (3290 Ya ) (3605 kol ) (5971 ah ) (4341 mak>ob ) (1330 b@thuwlah ) (0970 bachuwr ) (1980 halak ) (7628 sh@biy ) :19 (7121 qara> ) (0157 >ahab ) (7411 ramah ) (3548 kohen ) (2205 zaqen ) (1478 gava< ) (5892 okel ) (7725 shuwb ) (5315 nephesh ) :20 (7200 ra>ah ) (3068 Y@hovah ) (6887 tsarar ) (4578 meanach ) (0369 >ayin ) (5162 nacham ) (3605 kol ) (0341 >oyeb ) (8085 shama< ) (7451 ra< ) (7796 Sowreq ) (6213 ) (3117 yowm ) (7121 qara> ) (3644 k@mow ) :22 (3605 kol ) (7451 ra< ) (0935 bow> ) (6440 paniym ) (5953 anachah ) (7227 rab ) (3820 leb ) (1742 davvay ) 2 :1 (0349 >eyk ) (0136 >Adonay ) (5743 aph ) (7993 shalak ) (8064 shamayim ) (0776 >erets ) (8597 tiph>arah ) (3478 Yisra>el ) (2142 zakar ) (3117 yowm ) (0639 >aph ) :2 (0136 >Adonay ) (1104 bala< ) (3605 kol ) (4999 na>ah ) (3290 Yaerets ) (2490 chalal ) (4467 mamlakah ) (8269 sar ) :3 (1438 gada< ) (2750 choriy ) (0639 >aph ) (3605 kol ) (7161 qeren ) (3478 Yisra>el ) (7725 shuwb ) (0268 >achowr ) (3225 yamiyn ) (3225 yamiyn ) (6440 paniym ) (0341 >oyeb ) (1197 baesh ) (0398 >akal ) (5439 cabiyb ) :4 (1869 darak ) (7198 qesheth ) (0341 >oyeb ) (5324 natsab ) (3225 yamiyn ) (3225 yamiyn ) (6862 tsar ) (2026 harag ) (3605 kol ) (4622 maohel ) (1323 bath ) (6726 Tsiyown ) (8210 shaphak ) (2534 chemah ) (0784 >esh ) :5 (0136 >Adonay ) (0341 >oyeb ) (1104 bala< ) (3478 Yisra>el ) (1104 bala< ) (3605 kol ) (0759 >armown ) (7843 shachath ) (4013 mibtsar ) (4013 mibtsar ) (7235 rabah ) (1323 bath ) (3063 Y@huwdah ) (8386 ta>aniyah ) (0592 >aniyah ) :6 (2554 chamac ) (7900 sok ) (1588 gan ) (7843 shachath ) (4150 mowats ) (2195 zaaph ) (4428 melek ) (3548 kohen ) :7 (0136 >Adonay ) (2186 zanach ) (4196 mizbeach ) (5010 na>ar ) (4720 miqdash ) (5462 cagar ) (3027 yad ) (0341 >oyeb ) (2346 chowmah ) (0759 >armown ) (5414 nathan ) (6963 qowl ) (1004 bayith ) (3068 Y@hovah ) (3117 yowm ) (4150 mowabal ) (0535 >amal ) (3162 yachad ) :9 (8179 shaerets ) (0006 >abad ) (7665 shabar ) (1280 b@riyach ) (4428 melek ) (8269 sar ) (1471 gowy ) (8451 towrah ) (0369 >ayin ) (5030 nabiy> ) (1571 gam ) (4672 matsa> ) (3808 lo> ) (2377 chazown ) (3068 Y@hovah ) :10 (2205 zaqen ) (1323 bath ) (6726 Tsiyown ) (3427 yashab ) (0776 >erets ) (1826 damam ) (5927 sh ) (2296 chagar ) (8242 saq ) (1330 b@thuwlah ) (3389 Y@ruwshalaim ) (3381 yarad ) (3381 yarad ) (7218 ro>sh ) (0776 >erets ) :11 (5869 erets ) (7667 sheber ) (1323 bath ) (5971 amar ) (0517 >em ) (0346 >ayeh ) (1715 dagan ) (3196 yayin ) (5848 el ) (0517 >em ) (2436 cheyq ) :13 (4100 mah ) (5749 ) :14 (5030 nabiy> ) (2372 chazah ) (7723 shav> ) (8602 taphel ) (1540 galah ) (5771 ) (4864 mas>eth ) (4065 madduwach ) :15 (3605 kol ) (5674 sh ) (5921 amar ) (3632 kaliyl ) (3308 yophiy ) (4885 masows ) (3605 kol ) (0776 >erets ) :16 (3605 kol ) (0341 >oyeb ) (6475 patsah ) (6310 peh ) (5921 amar ) (1104 bala< ) (0389 >ak ) (2088 zeh ) (3117 yowm ) (6960 qavah ) (4672 matsa> ) (7200 ra>ah ) :17 (3068 Y@hovah ) (6213 aher ) (2161 zamam ) (1214 batsa< ) (0565 >imrah ) (6680 tsavah ) (3117 yowm ) (6924 qedem ) (2040 harac ) (2040 harac ) (2550 chamal ) (0341 >oyeb ) (8055 samach ) (5921 Adonay ) (2346 chowmah ) (1323 bath ) (6726 Tsiyown ) (1832 dimal ) (6314 puwgah ) (1323 bath ) (5869 sh ) (0821 >ashmurah ) (8210 shaphak ) (3820 leb ) (4325 mayim ) (5227 nokach ) (6440 paniym ) (0136 >Adonay ) (5375 nasa> ) (3709 kaph ) (5921 sh ) (3605 kol ) (2351 chuwts ) :20 (7200 ra>ah ) (3068 Y@hovah ) (5027 nabat ) (4310 miy ) (5953 ishshah ) (0398 >akal ) (6529 p@riy ) (5768 ) (2026 harag ) (4720 miqdash ) (0136 >Adonay ) :21 (5288 naerets ) (2351 chuwts ) (1330 b@thuwlah ) (0970 bachuwr ) (5307 naphal ) (2719 chereb ) (2026 harag ) (3117 yowm ) (0639 >aph ) (2873 tabach ) (2550 chamal ) :22 (7121 qara> ) (4150 mowaph ) (3808 lo> ) (8300 sariyd ) (2946 taphach ) (7235 rabah ) (0341 >oyeb ) (3615 kalah ) 3 :1 (1397 geber ) (7200 ra>ah ) (6040 owr ) :3 (0389 >ak ) (7725 shuwb ) (7725 shuwb ) (3027 yad ) (3605 kol ) (3117 yowm ) :4 (1320 basar ) (5785 sh ) (3205 yalad ) :6 (3427 yashab ) (4285 machshak ) (4191 muwth ) (5769 ) (3318 yatsa> ) (5178 n@chosheth ) (3513 kabad ) :8 (1571 gam ) (3588 kiy ) (2199 zaarab ) (0738 >ariy ) (4565 mictar ) :11 (5493 cuwr ) (1870 derek ) (6582 pashach ) (7760 suwm ) (8076 shamem ) :12 (1869 darak ) (7198 qesheth ) (5324 natsab ) (4307 mattara> ) (2671 chets ) :13 (2671 chets ) (0827 >ashpah ) (0935 bow> ) (3629 kilyah ) :14 (7814 s@chowq ) (3605 kol ) (5971 epher ) :17 (2186 zanach ) (5315 nephesh ) (2186 zanach ) (7965 shalowm ) (5382 nashah ) (2896 towb ) :18 (0559 >amar ) (5331 netsach ) (8431 towcheleth ) (0006 >abad ) (3068 Y@hovah ) :19 (2142 zakar ) (6040 sh ) :20 (5315 nephesh ) (2142 zakar ) (7743 shuwach ) :21 (2063 zo>th ) (7725 shuwb ) (3820 leb ) (3176 yachal ) :22 (3068 Y@hovah ) (2617 checed ) (8552 tamam ) (3588 kiy ) (7355 racham ) (3615 kalah ) :23 (2319 chadash ) (1242 boqer ) (7227 rab ) (0530 >emuwnah ) :24 (3068 Y@hovah ) (2506 cheleq ) (0559 >amar ) (5315 nephesh ) (3176 yachal ) :25 (3068 Y@hovah ) (2896 towb ) (6960 qavah ) (5315 nephesh ) (1875 darash ) :26 (2896 towb ) (2342 chuwl ) (1748 duwmam ) (8668 t@shuw ) (5923
      uwlay ) (8615 tiqvah ) :30 (5414 nathan ) (3895 l@chiy ) (5221 nakah ) (7646 saba< ) (7646 saba< ) (2781 cherpah ) :31 (0136 >Adonay ) (2186 zanach ) (5769 im ) (3013 yagah ) (7355 racham ) (7230 rob ) (2617 checed ) :33 (6031 iysh ) :34 (1792 daka> ) (8478 tachath ) (7272 regel ) (3605 kol ) (0615 >aciyr ) (0776 >erets ) :35 (5186 natah ) (5186 natah ) (4941 mishpat ) (1397 geber ) (5048 neged ) (6440 paniym ) (5945 >elyown ) (5945 >elyown ) :36 (5791 adam ) (7379 riyb ) (0136 >Adonay ) (7200 ra>ah ) :37 (4310 miy ) (0559 >amar ) (1961 hayah ) (0136 >Adonay ) (6680 tsavah ) :38 (6310 peh ) (5945 >elyown ) (5945 >elyown ) (3318 yatsa> ) (7451 ra< ) (2896 towb ) :39 (4100 mah ) (2416 chay ) (0120 >adam ) (0596 >anan ) (1397 geber ) (2399 chet> ) (2399 chet> ) :40 (2664 chaphas ) (2713 chaqar ) (1870 derek ) (7725 shuwb ) (7725 shuwb ) (3068 Y@hovah ) :41 (5375 nasa> ) (3824 lebab ) (3709 kaph ) (0410 >el ) (8064 shamayim ) :42 (6586 pasha< ) (4784 marah ) (5545 calach ) :43 (5526 cakak ) (0639 >aph ) (7291 radaph ) (2026 harag ) (2550 chamal ) :44 (5526 cakak ) (6051 owc ) (7130 qereb ) (5971 oyeb ) (6475 patsah ) (6310 peh ) (5921 th ) (7667 sheber ) :48 (5869 ayin ) (2014 haphugah ) :50 (5704 ah ) (8064 shamayim ) :51 (5869 oyeb ) (6679 tsuwd ) (6833 tsippowr ) (2600 chinnam ) (2600 chinnam ) :53 (6789 tsamath ) (2416 chay ) (0953 bowr ) (3034 yadah ) (0068 >eben ) :54 (4325 mayim ) (6687 tsuwph ) (5921 sh ) (0559 >amar ) (1504 gazar ) :55 (7121 qara> ) (8034 shem ) (3068 Y@hovah ) (8482 tachtiy ) (0953 bowr ) :56 (8085 shama< ) (6963 qowl ) (5956 ozen ) (7309 r@vachah ) (7775 shav ) (0559 >amar ) (3372 yare> ) :58 (0136 >Adonay ) (7378 riyb ) (7379 riyb ) (5315 nephesh ) (1350 ga>al ) :59 (3068 Y@hovah ) (7200 ra>ah ) (5792 ah ) (3605 kol ) (5360 n@qamah ) (3605 kol ) (4284 machashabah ) :61 (8085 shama< ) (2781 cherpah ) (3068 Y@hovah ) (3605 kol ) (4284 machashabah ) (5921 alah ) :66 (7291 radaph ) (8045 shamad ) (0639 >aph ) (8478 tachath ) (8064 shamayim ) (3068 Y@hovah ) 4 :1 (0349 >eyk ) (2091 zahab ) (6004 eben ) (6944 qodesh ) (8210 shaphak ) (7218 ro>sh ) (3605 kol ) (2351 chuwts ) :2 (3368 yaqar ) (1121 ben ) (6726 Tsiyown ) (5577 cancin ) (6337 paz ) (2803 chashab ) (2789 cheres ) (5035 nebel ) (4639 maakzar ) (3283 ya ) (5768 al ) (3899 lechem ) (0369 >ayin ) (6566 paras ) :5 (0398 >akal ) (4574 maaman ) (8144 shaniy ) (2263 chabaq ) (0830 >ashpoth ) :6 (5771 ah ) (5467 C@dom ) (2015 haphak ) (7281 rega< ) (3808 lo> ) (3027 yad ) (2342 chuwl ) :7 (5139 naziyr ) (2141 zakak ) (7950 sheleg ) (6705 tsachach ) (2461 chalab ) (0119 >adam ) (6106 ar ) (2821 chashak ) (7815 sh@chowr ) (5234 nakar ) (2351 chuwts ) (5785 ishshah ) (1310 bashal ) (3206 yeled ) (1262 barah ) (7667 sheber ) (1323 bath ) (5971 aph ) (3341 yatsath ) (0784 >esh ) (6726 Tsiyown ) (0398 >akal ) (3247 y@cowd ) :12 (4428 melek ) (0776 >erets ) (3605 kol ) (3427 yashab ) (8398 tebel ) (0539 >aman ) (6862 tsar ) (0341 >oyeb ) (0935 bow> ) (8179 shaah ) (5030 nabiy> ) (5771 al ) (1818 dam ) (3201 yakol ) (5060 naga< ) (3830 l@buwsh ) :15 (7121 qara> ) (5493 cuwr ) (2931 tame> ) (5493 cuwr ) (5493 cuwr ) (5060 naga< ) (3588 kiy ) (5132 nuwts ) (5128 nuwa< ) (0559 >amar ) (1471 gowy ) (3808 lo> ) (3254 yacaph ) (1481 guwr ) :16 (6440 paniym ) (3068 Y@hovah ) (2505 chalaq ) (3808 lo> ) (3254 yacaph ) (5027 nabat ) (5375 nasa> ) (6440 paniym ) (3548 kohen ) (2603 chanan ) (2205 zaqen ) :17 (5869 ) (3212 yalak ) (7339 r@chob ) (7093 qets ) (7126 qarab ) (3117 yowm ) (4390 male> ) (7093 qets ) (0935 bow> ) :19 (7291 radaph ) (7031 qal ) (5404 nesher ) (8064 shamayim ) (1814 dalaq ) (2022 har ) (0693 >arab ) (4057 midbar ) :20 (7307 ruwach ) (0639 >aph ) (4899 mashiyach ) (3068 Y@hovah ) (3920 lakad ) (7825 sh@chiyth ) (0834 >aher ) (0559 >amar ) (6738 tsel ) (2421 chayah ) (1471 gowy ) :21 (7797 suws ) (8056 sameach ) (1323 bath ) (0123 >Edom ) (3427 yashab ) (0776 >erets ) (5780 ) (3254 yacaph ) (1540 galah ) (1540 galah ) (6485 paqad ) (5771 Edom ) (1540 galah ) (2403 chatta>ah ) 5 :1 (2142 zakar ) (3068 Y@hovah ) (4100 mah ) (1961 hayah ) (5027 nabat ) (7200 ra>ah ) (2781 cherpah ) :2 (5159 nachalah ) (2015 haphak ) (2114 zuwr ) (1004 bayith ) (5237 nokriy ) :3 (3490 yathowm ) (3691 Kiclev ) (0517 >em ) (0490 >almanah ) :4 (8354 shathah ) (4325 mayim ) (3701 keceph ) (6086 r ) (5921 ) (5117 nuwach ) :6 (5414 nathan ) (3027 yad ) (4714 Mitsrayim ) (0804 >Ashshuwr ) (7646 saba< ) (3899 lechem ) :7 (0001 >ab ) (2398 chata> ) (5445 cabal ) (5771 ayin ) (6561 paraq ) (3027 yad ) :9 (0935 bow> ) (3899 lechem ) (5315 nephesh ) (6440 paniym ) (2719 chereb ) (4057 midbar ) :10 (5785 ishshah ) (6726 Tsiyown ) (1330 b@thuwlah ) (5892 ) (0970 bachuwr ) (2911 t@chown ) (5288 naebel ) :16 (5850 sh ) (0188 >owy ) (2398 chata> ) :17 (2088 zeh ) (3820 leb ) (1739 daveh ) (0428 >el-leh ) (5869 ) (1755 dowr ) (1755 dowr ) :20 (4100 mah ) (7911 shakach ) (5331 netsach ) (5800 orek ) (3117 yowm ) :21 (7725 shuwb ) (3068 Y@hovah ) (7725 shuwb ) (2318 chadash ) (3117 yowm ) (6924 qedem ) :22 (3988 ma>ac ) (7107 qatsaph ) (5921